Regulamin Sklepu Internetowego good4baby.pl

 • Definicje

  1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi może być zawarta Umowa sprzedaży
  2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Konto (Konto Klienta) – część Sklepu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
  5. Sklep Internetowy (Sklep) – oznacza funkcjonalność serwisu pozwalającą na złożenie Zamówienia (zakupu Produktów) i działającą pod adresem https://good4baby.pl/.
  6. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  8. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie w Sklepie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
  9. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Sklepie samodzielnie.
  10. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
  11. Sprzedawca – oznacza Anitę Ciesielską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą good4baby – Anita Ciesielska zarejestrowaną pod adresem: ul. Jaśminowa 26, 44-144 Żernica, NIP: 7752364949, REGON: 363016563, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego
  12. Towar – oznacza rzecz ruchomą przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  13. Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.
  14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy KC, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, Klientem w Sklepie Internetowym.
  15. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
  16. Dostawca – oznacza firmę kurierską lub operatora pocztowego, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
  17. Strona – Sprzedawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
  18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określającego rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.
  19. Ustawa DE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  20. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  21. Dostawca płatności elektronicznej – PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kancelarskiej 15, 60 – 357 Poznań, nr NIP: 7792369887 oraz PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu przy ul. Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luksemburg
  22. System rozliczeniowy – zespół procedur, infrastruktury, relacji z Instytucjami pośredniczącymi zorganizowany przez PayPro, umożliwiający dokonywanie przez Klienta zapłaty na rzecz Sprzedawcy z wykorzystaniem usług świadczonych Klientowi przez Instytucje pośredniczące
  23. Instytucja pośrednicząca – dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Klient przekazuje PayPro środki pieniężne dla celów zapłaty Sprzedawcy, w szczególności bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.
 • Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu. Sklep umożliwia Klientom:
   1. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
   2. powiadamianie o statusie Zamówień (wymaga Rejestracji i logowania),
   3. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami (wymaga Rejestracji i logowania),
   4. dostęp do Konta Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
   5. informowanie o produktach w Sklepie Internetowym (nie wymaga Rejestracji i logowania),
   6. składanie zamówień (wymaga rejestracji i logowania).
  2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014. poz. 827) oraz kodeksu cywilnego.
  3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  4. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. V.4.b Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym.
  5. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Sklepie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
  6. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 • Warunki techniczne

  1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
   1. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
   3. Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
   4. Opera w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies
   5. oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  2. Sklep wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta ze Sklepu w celu:
   1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu),
   2. dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Klientów,
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Strony Internetowej Sklepu,
   4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony Internetowej Sklepu.
  3. W przypadku wydania Strony Internetowej Sklepu z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Strony Internetowej Sklepu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.
 • Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Sklepie
  4. Na Koncie Klienta Sprzedawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym
  5. Rejestracja na Koncie Klienta Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym następuje automatycznie
  6. Sprzedawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń,
   2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Stronach Internetowych Sklepu niezamówionej informacji handlowej,
   3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
   4. korzystania ze sklepu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   5. korzystanie ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności)i wszelkich przysługujących im praw,
   6. korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Sprzedawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Sprzedawcy lub ich właściciela.
  8. Klient ponosi wyłącznie odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie
  9. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
   1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
   2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych, a w szczególności innych Klientów,
   3. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe kilkukrotne składanie Zamówień oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów, pod warunkiem że nie stanowi to przypadków, o których mowa w art. V oraz w art. VI Regulaminu Sklepu Internetowego
  10. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Sklepu Internetowego na podstawie postanowień art. IV.9 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  11. Sprzedawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Sklepu. Informacje o nich będą umieszczone na Stronach Internetowych Sklepu, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
  12. Sprzedawca nie inicjuje kontaktu telefonicznego z Klientem w celu przedstawienia oferty Sklepu Internetowego. W celu zainicjowania kontaktu ze Sprzedawcą Klient powinien wykonać połączenie telefoniczne na następujący numer telefonu: 515 837 755.
 • Zawarcie Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym

  1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty, tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. V.4.b Regulaminu Sklepu Internetowego.
  2. W calu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Sklepie.
  3. Złożenie Zamówienia możliwe jest jedynie po akceptacji treści Regulaminu.
  4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomość e-mail, a w szczególności:
   1. e-mail potwierdzający wpływ Zamówienia do Sklepu Internetowego
   2. e-mail o tytule „good4baby- Z pasją dla dzieci – Potwierdzenie złożenia zamówienia #0000 z dnia dd mmmm yyyy”, co jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość w Sklepie Internetowym.
  5. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki , w tym podatek, cła etc.
  6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. gotówką przy odbiorze
   2. poprzez płatność elektroniczną realizowaną przez Dostawcę płatności elektronicznej w Systemie rozliczeniowym na rzecz Sprzedawcy
  7. Zamówienie zostanie przekazanie do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży
  8. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup produktu, dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży.
  9. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
  10. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail o bieżącym statusie Zamówienia.
  11. W celu realizacji Zamówienia Klient zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające jego realizację:
   1. imię i nazwisko
   2. adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym)
   3. numer telefonu kontaktowego
   4. inne dane wskazane przez Sprzedawcę w Sklepie
  12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji lub o jego anulowaniu. W przypadku anulowania Zamówienia z powodu trwałego braku Produktu, lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
  13. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę na wskazany adres przez Klienta adres (Europa + Reszta Świata). Koszty transportu zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia.
  14. Towary zostaną dostarczone na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem jednego z Dostawców, którego dostępność w zależności od adresu dostawy będzie określona w toku składania Zamówienia:
   1. DPD Polska Sp. z o.o.  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 5260204110
   2. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000536554, NIP: 6793087624
   3. Poczta Polska S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000334972, NIP: 5250007313
  15. Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na wskazany w Koncie Klienta adres e-mail w terminie do 7 dni od dnia wydania paczki Dostawcy. W przypadku odbioru osobistego Towaru, faktura jest dołączana do Towaru, lub na życzenie Klienta wysyłana jest w formie elektronicznej w formacie PDF na wskazany adres e-mail.
 • Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

  1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
  2. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może być zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: good4baby – Anita Ciesielska, ul. Jaśminowa 26, 44 – 144 Żernica lub na adres e-mail: sklep@good4baby.pl.
  3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży można znaleźć w dziale (Dokumenty do pobrania).
  4. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta, a przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele dostarczanych osobno Towarów – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru składającego się na Umowę sprzedaży.
  6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
  9. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przez jego upływem.
  12. Towar powinien być zwrócony na adres: good4baby – Anita Ciesielska, Jaśminowa 26, 44 – 141 Żernica
  13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
  14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • Rękojmia i gwarancja

   1. Sprzedawca dostarcza Produkty bez wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
   2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. Gwarantem Towarów jest Sprzedawca.
   4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji można składać bezpośrednio wysyłając zgłoszenie na adres: good4baby – Anita Ciesielska, Jaśminowa 26, 44 – 144 Żernica
   5. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji można zaczerpnąć dzwoniąc pod numer telefonu 515 837 755.
   6. Reklamowany Towar powinien być przesłany na adres: good4baby – Anita Ciesielska, Jaśminowa 26, 44 – 144 Żernica
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego

  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: serwis@good4baby.pl
  3. Klient może złożyć Reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po upływie 30 dni pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta oraz rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
  5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi w formie elektronicznej (e-mail) lub w inny sposób na życzenie Klienta.
 • Odpowiedzialność

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a także uniemożliwiają Klientowi korzystania ze Sklepu.
  2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
  3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem własnego Konta Klienta.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub Regulaminem.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
 • Pozostałe prawa i obowiązki

  1. Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycję na karcie swojego Konta, albo zgłaszając żądanie usunięcie Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym rozwiązanie umowy w tym przypadku następuje po upływie okresu wypowiedzenie wynoszącego 14 dni.
  2. Sprzedawca chcąc rozwiać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mial podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
  3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
  4. Sprzedawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną na adres e-mail podany w Koncie Klienta.
 • Postanowienia przejściowe i końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy KC, Ustawy DE
  2. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na Stronach Sklepu Internetowego oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną na wskazany w Koncie Klienta adres e-mail.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2018.